Janmotsav Celebrations of Sri Sri Paramahansa Yogananda, 2020