பார்வையாளர் நேரம் – தக்ஷிணேஸ்வர் ஆசிரமம்

அலுவலகம் & புத்தக நிலையம்

எல்லா நாட்களிலும்

காலை 9:00 மணிமுதல்

மாலை 4:00 மணிவரை.

ஞாயிறு

காலை 11:30 முதல்

பிற்பகல் 3:30 மணி வரை

வளாகம்

எல்லா நாட்களிலும் காலை

காலை 6:00 மணி முதல்

இரவு 9:00 மணி வரை

தியானக் கூடம்

எல்லா நாட்களிலும் காலை

காலை 6:00 மணி முதல்

இரவு 9:00 மணி வரை

வழிபாட்டு நேர அட்டவணை

காலை 7:00 மணி முதல். –8:00 மணி வரை (ஞாயிறு தவிர மற்ற நாட்களில்)

காலை 10:30 மணி முதல் .–நண்பகல் 12:00 மணிவரை (ஞாயிறு சத்சங்கம்)

காலை 10:30 மணிமுதல் .–11:30 வரை (குழந்தைகளுக்கான ஞாயிறு சத்சங்கம்)

மாலை 5:30 முதல் .–மாலை 7:00 மணி வரை (வியாழன் மற்றும் ஞாயிறு தவிர மற்ற நாட்களில்)

மாலை 5:30 மணிமுதல்.– 9:00 மணி வரை. (வியாழக்கிழமை)

மாலை 4:30 மணிமுதல் .–8:00 மணி வரை. (ஞாயிற்றுக் கிழமை)

இதைப் பகிர