ఆనంద-చైతన్యం యొక్క బదిలీ

స్వామి ఆనందమోయ్

1949 నుండి ఎస్.ఆర్.ఎఫ్. సన్యాసి; బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ సభ్యుడు

The Transference of Bliss-consciousness

“Experiencing God Within” డి.వి.డి నుండి (2:53 నిమిషాలు)

ఆర్డర్ చేయండి

“Is our guru an avatar?” (ట్రాక్ 1: 11:19 నిమిషాలు)

“The devotee who perceives God in all beings….” (ట్రాక్ 2: 7:21 నిమిషాలు)

“The Importance of a True Guru” సి.డి నుండి రెండు ట్రాక్ లు

ఆర్డర్ చేయండి

ఇతరులతో షేర్ చేయండి