పరమహంస యోగానందగారి “జీవించడమనే కళ” బోధనల ఆధారంగా అక్టోబరు 16 న ఒక వై.ఎస్.ఎస్. సన్యాసి “చెడు అలవాట్లను వదిలించుకోవడం ఎలా” అనే ప్రేరణాత్మక సత్సంగం తెలుగులో ఇచ్చారు.