ఏసుక్రీస్తు

ఏసుక్రీస్తు

పరమహంస యోగానందగారి ముఖ్యమైన లక్ష్యాలలో ఒకటి “భగవాన్ కృష్ణ బోధించిన అసలైన యోగా యొక్క పూర్తి సామరస్యాన్ని, ప్రాథమిక ఐక్యతను మరియు ఏసుక్రీస్తు బోధించిన అసలైన క్రైస్తవ మతాన్ని వెల్లడించడం; మరియు ఈ సత్య సూత్రాలు అన్ని నిజమైన మతాలకు సాధారణ శాస్త్రీయ పునాది అని చూపించడం.”

పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలకు, ఏసు విశ్వాసం, ప్రేమ మరియు క్షమాపణ యొక్క సరళమైన తత్వాన్ని ప్రతిపాదించారు. ఆయన తరచుగా కాలాతీత నైతికతతో నిండి ఉన్న నీతికథలతో మాట్లాడేవారు. కానీ తన దగ్గరి శిష్యులకు ఆయన లోతైన సత్యాలను, మరింత ప్రాచీన యోగా తత్వశాస్త్రం యొక్క లోతైన అధిభౌతిక భావనలలో తమ అనురూప్యాన్ని కలిగి ఉన్న సత్యాలను బోధించారు.

ఏసు శిష్యులు ఆయనను ప్రశ్నించినప్పుడు, “నీవు వారితో నీతికథలలో ఎందుకు మాట్లాడావు?” ఆయన ఇలా సమాధానమిచ్చారు, “ఎందుకంటే స్వర్గ రాజ్యం యొక్క రహస్యాలు తెలుసుకోవడం మీకు ఇవ్వబడింది, కానీ అది వారికి ఇవ్వబడలేదు….అందుకే నేను వారితో ఉపమానాలతో మాట్లాడతాను: ఎందుకంటే వారు చూడ లేరు; మరియు వారు వినినది వినలేరు, అర్థం చేసుకోలేరు” (మాత్యు 13:10,11,13).

ఏసు అసలు బోధనలపై పూర్తి అవగాహన-యోగా ధ్యానం యొక్క నిగూఢమైన సాంకేతికతలను తన శిష్యులకు ప్రసాదించిన వాస్తవంతో సహా-పరమహంస యోగానందగారి ద సెకండ్ కమింగ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్: ద రిసరెక్షన్ ఆఫ్ ద క్రైస్ట్ వితిన్ యు అనే గ్రంథంలో ఏసుక్రీస్తు చరిత్రపై లోతైన వ్యాఖ్యానంలో వెల్లడించబడినది: ఆ రచనా పరిచయంలో, యోగానందగారు ఇలా వ్రాశారు:

“ఏసుక్రీస్తు నేడు సకర్మకముగా మరియు సజీవంగానే ఉన్నారు. ఆత్మలో మరియు అప్పుడప్పుడు మాంసం మరియు రక్త రూపాన్ని సంతరించుకుంటూ,ఆయన ప్రపంచ సన్మార్గావలంబనము కొరకు ప్రజలకు కనబడకుండా పని చేస్తున్నారు. ఏసు పర లోకంలో తన ఆనందకరమైన చైతన్యాన్ని ఆస్వాదించి సంతృప్తి చెందలేదు. ఆయన మానవజాతి పట్ల తీవ్ర ఆందోళన కలిగి ఉన్నాడు మరియు దేవుని అనంతమైన రాజ్యంలోకి ప్రవేశించడానికి దైవిక స్వేచ్ఛను సాధించడానికి తన అనుచరులకు మార్గాలను అందించాలని కోరుకుంటున్నారు. ఆయన నిరాశ చెందారు, ఎందుకంటే ఆయన పేరుపై స్థాపించబడిన చర్చిలు మరియు దేవాలయాలు, తరచుగా సంపన్నమైనవి మరియు శక్తివంతమైనవి, కానీ ఆయన నొక్కి చెప్పిన సమాఖ్యం ఎక్కడ ఉంది? – దేవుడితో నిజమైన పరిచయం. అన్నింటిలోనూ మొదటిది ముఖ్యమైనది – ఏసు దేవాలయాలు మానవ ఆత్మలలో స్థాపించబడాలని కోరుకుంటున్నారు; అప్పుడు భౌతిక ప్రార్థన స్థలాలు బాహ్యంగా స్థాపించవచ్చు. బదులుగా, లెక్క లేనన్ని భారీ కట్టడాలలో విస్తారమైన సంఘాలతో చర్చి మతాన్ని బోధిస్తున్నారు, లోతైన ప్రార్థన మరియు ధ్యానం ద్వారా క్రీస్తుతో నిజంగా సన్నిహితంగా ఉండే కొద్దిమంది ఆత్మలు తప్ప.

“క్రీస్తు మరియు కృష్ణుడు ప్రతిపాదించిన దేవునితో అనుసంధానం యొక్క అసలు బోధనల పునరుద్ధరణ ద్వారా ఆత్మల దేవాలయాలలో దేవుడిని పునః స్థాపించడానికి నేను మహావతార్ బాబాజీ చేత పశ్చిమ దేశాలకు పంపబడ్డాను….

“బాబాజీ ఎప్పుడూ క్రీస్తుతో అనుసంధానంతో ఉంటారు; కలిసి వారు విముక్తి యొక్క ప్రకంపనలను పంపుతారు మరియు ఈ యుగానికి మోక్షం కొరకు ఆధ్యాత్మిక సాంకేతిక ప్రణాళికను వేశారు.”

Share this on

This site is registered on Toolset.com as a development site.