స్మారక దినోత్సవాలు — 2023

2023 సంవత్సరంలోని ఆధ్యాత్మిక ప్రాముఖ్యత కలిగిన ఈ క్రింది సంఘటనలను స్మరించుకోవడానికి ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు ఆన్‌లైన్‌లో నిర్వహించబడతాయి:

శ్రీ శ్రీ పరమహంస యోగానంద ఆవిర్భావ జయంతి

శ్రీ శ్రీ పరమహంస యోగానంద మహాసమాధి వార్షికోత్సవం

శ్రీ శ్రీ స్వామి శ్రీయుక్తేశ్వర్ గిరి మహాసమాధి వార్షికోత్సవం

వ్యవస్థాపక దినోత్సవం

శ్రీ శ్రీ స్వామి శ్రీయుక్తేశ్వర్ గిరి ఆవిర్భావ వార్షికోత్సవం

గురు పూర్ణిమ

మహావతార్ బాబాజీ స్మృతి దివస్

జన్మాష్టమి

శ్రీ శ్రీ లాహిరీ మహాశయుల మహాసమాధి వార్షికోత్సవం

శ్రీ శ్రీ లాహిరీ మహాశయుల ఆవిర్భావ వార్షికోత్సవం

క్రిస్మస్

జనవరి 05

మార్చి 07

మార్చి 09

మార్చి 22

మే 10

జూలై 03

జూలై 25

సెప్టెంబర్ 07

సెప్టెంబర్ 26

సెప్టెంబర్ 30

డిసెంబర్ 25

మరిన్ని వివరాల కోసం మీ సమీపంలోని ఆశ్రమం లేదా ధ్యాన కేంద్రం లేదా మండలిని సంప్రదించండి.

Special functions to commemorate the following events of spiritual significance will be organized at all our Ashrams, Dhyana Kendras, and Dhyana Mandalis during the year 2021:

2023 సంవత్సరంలోని ఆధ్యాత్మిక ప్రాముఖ్యత కలిగిన ఈ క్రింది సంఘటనలను స్మరించుకోవడానికి ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు ఆన్‌లైన్‌లో నిర్వహించబడతాయి:

శ్రీ శ్రీ పరమహంస యోగానంద ఆవిర్భావ జయంతి

శ్రీ శ్రీ పరమహంస యోగానంద మహాసమాధి వార్షికోత్సవం

శ్రీ శ్రీ స్వామి శ్రీయుక్తేశ్వర్ గిరి మహాసమాధి వార్షికోత్సవం

వ్యవస్థాపక దినోత్సవం

శ్రీ శ్రీ స్వామి శ్రీయుక్తేశ్వర్ గిరి ఆవిర్భావ వార్షికోత్సవం

గురు పూర్ణిమ

మహావతార్ బాబాజీ స్మృతి దివస్

జన్మాష్టమి

శ్రీ శ్రీ లాహిరీ మహాశయుల మహాసమాధి వార్షికోత్సవం

శ్రీ శ్రీ లాహిరీ మహాశయుల ఆవిర్భావ వార్షికోత్సవం

క్రిస్మస్

జనవరి 05

మార్చి 07

మార్చి 09

మార్చి 22

మే 10

జూలై 03

జూలై 25

సెప్టెంబర్ 07

సెప్టెంబర్ 26

సెప్టెంబర్ 30

డిసెంబర్ 25

మరిన్ని వివరాల కోసం మీ సమీపంలోని ఆశ్రమం లేదా ధ్యాన కేంద్రం లేదా మండలిని సంప్రదించండి.

Special functions to commemorate the following events of spiritual significance will be organized at all our Ashrams, Dhyana Kendras, and Dhyana Mandalis during the year 2021:

మరిన్ని వివరాల కోసం మీ సమీపంలోని ఆశ్రమం లేదా ధ్యాన కేంద్రం or మండలినిసంప్రదించండి.

మరిన్ని వివరాల కోసం మీ సమీపంలోని ఆశ్రమం లేదా ధ్యాన కేంద్రం or మండలినిసంప్రదించండి.

ఇతరులతో షేర్ చేయండి