విజిటింగ్ అవర్స్ – దక్షిణేశ్వర్ ఆశ్రమం

కార్యాలయం & పుస్తక దుకాణం

వారం రోజులు

ఉదయం 9:00

సాయంత్రం 4:00 గంటలు.

ఆదివారం

ఉదయం 11:30

సాయంత్రం 3:30 గంటలు.

మైదానాలు

రోజంతా తెరిచి ఉంటాయి

ఉదయం 6:00

రాత్రి 9.00 గంటలు.

ధ్యాన మందిరం

రోజంతా తెరిచి ఉంటుంది

ఉదయం 6:00

రాత్రి 9.00 గంటలు.

సేవల షెడ్యూల్:

7:00 a.m.–8:00 a.m. (ఆదివారం మినహా అన్ని రోజులు)

10:30 a.m.–12:00 మధ్యాహ్నం (ఆదివారం సత్సంగ)

10:30 a.m.–11:30 a.m (పిల్లలకు ఆదివారం సత్సంగ)

5:30 p.m.–7:00 p.m. (గురువారం మరియు ఆదివారం మినహా అన్ని రోజులు)

5:30 p.m.–9:00 p.m. (గురువారం)

4:30 p.m.–8:00 p.m. (ఆదివారం)

Share this on

This site is registered on Toolset.com as a development site.