విజిటింగ్ అవర్స్ – ద్వారహాట్ ఆశ్రమం

మైదానాలు

రోజంతా తెరిచి ఉంటాయి

ఉదయం 9.00. నుండి

సాయంత్రం 5:00 వరకు

ధ్యాన మందిరం

ధ్యాన మందిరం ప్రైవేట్ ధ్యానం కోసం రోజంతా తెరిచి ఉంటుంది.

సేవల షెడ్యూల్:

సాయంత్రం 5:30 – రాత్రి 7:00. (గురువారం మరియు ఆదివారం మినహా)

సాయంత్రం 4:00. – రాత్రి 7:00. (గురువారం)

10:00 a.m. – 11:30 a.m. (ఆదివారం సత్సంగ)

సాయంత్రం 4:00. – రాత్రి 7:00. (ఆదివారం)

Share this on

This site is registered on Toolset.com as a development site.