విజిటింగ్ అవర్స్ – రాంచీ ఆశ్రమం

కార్యాలయం & పరమహంస యోగానంద గది

వారం రోజులు
ఉదయం 9.00. నుండి
సాయంత్రం 4:30 వరకు
ఆదివారం
ఉదయం 11:30 నుండి
మధ్యాహ్నం 12:30 వరకు


మైదానాలు

రోజంతా తెరిచి ఉంటాయి
6:00 AM నుండి
రాత్రి 7:00. వరకు


ధ్యాన మందిరం

ధ్యాన మందిరం ప్రైవేట్ ధ్యానం కోసం రోజంతా తెరిచి ఉంటుంది.


సేవల షెడ్యూల్:

7:00 a.m. – 8:00 a.m. (ఆదివారం తప్ప ప్రతిరోజూ) 10:30 a.m. – 12:00 p.m. (ఆదివారం సత్సంగ) 10:00 a.m. – 11:30 a.m. (పిల్లల కోసం ఆదివారం సత్సంగ) సాయంత్రం 6:00 – రాత్రి 7:30 (గురువారం మరియు ఆదివారం తప్ప ప్రతిరోజూ) సాయంత్రం 6:00 – రాత్రి 9:00 గంటలు. (గురువారం) సాయంత్రం 4:00 – రాత్రి 7:30 (ఆదివారం)

Share this on

This site is registered on Toolset.com as a development site.